Thép hình I

Thép hình I

THÉP HÌNH I100/ THÉP I100 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I100x50x6000mm có trọng lượng...

THÉP HÌNH I100x50x6000mm ( 7kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I100x50x6000mm có trọng lượng...

THÉP HÌNH I100x55x4,5x6,5x6000mm ( 9.46kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I100x55x4.5x6.5x6000mm có...

THÉP HÌNH I120/ THÉP I120

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I120/ Thép I120 . Thép I120x64x4.8x6.5xx6000mm có trọng lượng 11.5kg...

THÉP HÌNH I120x64x4.8x6.5x6000mm (11.5kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I120/ Thép I120 . Thép I120x64x4.8x6.5xx6000mm có trọng lượng 11.5kg...

THÉP HÌNH I148/ THÉP I148 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I148/ Thép I148 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I148x100x6x9x6000mm có trọng lượng...

THÉP HÌNH I148x100x6x9 (21.7kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I148/ Thép I148 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I148x100x6x9x6000mm có trọng lượng...

THÉP HÌNH I150/ THÉP I150 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I150/ Thép I150 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I150x75x5x7x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I150x75x5.5x9.5 (17.1kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I150x75x5.5x9.5 (17.10 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép...

THÉP HÌNH I150x75x5x7 (14kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I150/ Thép I150 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I150x75x5x7x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I194/ THÉP I194 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I194/ Thép I194 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I194x150x6x9x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I194x150x6x9 (30.6kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I194/ Thép I194 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I194x150x6x9x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I198/ THÉP I198 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I198/ Thép I198 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I198x99x4.5x7x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I200/ THÉP I200 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I200/ Thép I200 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I200x100x5.5x8x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I200x100x5.5x8 (21.3kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I200/ Thép I200 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I200x100x5.5x8x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I200x100x7x10 (26kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I200x100x7x10 (26kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép hình có kết cấu...

THÉP HÌNH I200x150x9x16 (50,4kg/mét)- THÉP HÌNH I CÔN - I CẨU TRỤC

Thép hình I200x150x9x16 (50,4 kg/mét) - Thép hình I côn - I cẩu trục là sản phẩm thép hình có...

THÉP HÌNH I244/ THÉP I244 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I244/ Thép I244 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I244x175x7x11x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I244x175x7x11 (44.1kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I244/ Thép I244 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I244x175x7x11x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I248/ THÉP I248 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I248/ Thép I248 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I248x124x5x8x6000mm/12000mm có trọng...
image