Thép hình V

THÉP HÌNH V - THÉP GÓC L - QUY CÁCH VÀ TIÊU CHUẨN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V hay còn gọi là thép góc L theo tiêu chuẩn ASTM...

THÉP HÌNH V100X100/ THÉP V100X100

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V100x100/ Thép V100x100 hay còn gọi là Thép góc L100x100...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V120X120/ THÉP V120X120

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V120x120/ Thép V120x120 hay còn gọi là Thép góc L120x120...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V125X125/ THÉP V125X125

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V125x125/ Thép V125x125 hay còn gọi là Thép góc L125x125...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V125X125X10X12000MM (19.13KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V125x125x10x12000mm (19.13kg/mét) hay còn gọi là Thép góc L125x125x10x12000mm...Hàng...

THÉP HÌNH V125X125X12X12000MM (22.70KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V125x125x12x12000mm (22.70kg/mét) hay còn gọi là Thép góc L125x125x12x12000mm...Hàng...

THÉP HÌNH V130X130/ THÉP V130X130

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V130x130/ Thép V130x130 hay còn gọi là Thép góc L130x130...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V130X130X10X12000MM(19.75KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V130x130x10x12000mm hay còn gọi là Thép góc L130x130x10x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V130X130X12X12000MM(23.40KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V130x130x12x12000mm hay còn gọi là Thép góc L130x130x12x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V150X150/ THÉP V150X150

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V150x150/ Thép V150x150 hay còn gọi là Thép góc L150x150...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V150X150X10X12000MM(22.90KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V150x150x10x12000mm hay còn gọi là Thép góc L150x150x10x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V150X150X12X12000MM(27.30KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V150x150x12x12000mm hay còn gọi là Thép góc L150x150x12x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V150X150X15X12000MM(33.60KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V150x150x15x12000mm hay còn gọi là Thép góc L150x150x15x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V175X175/ THÉP V175X175

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V175x175/ Thép V175x175 hay còn gọi là Thép góc L175x175...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V175X175X12X12000MM(31.80KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V175x175x12x12000mm hay còn gọi là Thép góc L175x175x12x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V175X175X15X12000MM(39.40KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V175x175x15x12000mm hay còn gọi là Thép góc L175x175x15x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V200X200/ THÉP V200X200

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V200x200/ Thép V200x200 hay còn gọi là Thép góc L200x200...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V200X200X15X12000MM(45.60KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V200x200x15x12000mm hay còn gọi là Thép góc L200x200x15x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V200X200X20X12000MM(60.06KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V200x200x20x12000mm hay còn gọi là Thép góc L200x200x20x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V250X250/ THÉP V250X250

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V250x250/ Thép V250x250 hay còn gọi là Thép góc L250x250...Hàng nhập...
image